Voorwaarden

Verhuurvoorwaarden Gebo-Renting

 

 

OFFERTE - BESTELLING

- De huur geschiedt aan de algemene voorwaarden in de bestelbon en/of de facturen opgenomen, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand meegedeeld.

 - De offertes blijven 7 dagen geldig aan dezelfde prijs.


DUUR

Aanvang van de huur: De huur gaat in op de dag dat de klant, of zijn aangestelde, de goederen in ontvangst neemt in de magazijnen van Gebo-renting of de goederen door Gebo-renting worden afgeleverd op de overeengekomen plaats. De klant die nalaat het gehuurde op het afgesproken tijdstip af te halen of in ontvangst te nemen, blijft niettemin door de huurovereenkomst verbonden voor de overeengekomen termijn of een termijn die tenminste gelijk is aan diegene die hij als vermoedelijke duur van de huur heeft opgegeven. Een huurperiode bestaat hetzij uit 4 dagen, ( te rekenen vanaf vrijdag t/m maandag ) met inbegrip van de dag van levering en de dag van terugkeer. Einde van de huur: De huur eindigt op de overeengekomen datum, wanneer zij duidelijk voor een bepaalde tijd is aangegaan, zonder dat de huurder zich op een stilzwijgende verlenging kan beroepen. in alle andere gevallen, op de dag van terugkeer in de magazijnen van Gebo-renting op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de openingsuren.

Indien de klant na verstrijking van de huurtermijn de goederen niet terugbezorgt, heeft Gebo-renting het recht de goederen zelf terug te halen, zonder enige aanmaning en zonder rechterlijke tussenkomst. Of kunnen er gerechtelijke stappen ondernomen worden. Alle daaruit voortvloeiende kosten worden doorgerekend aan de klant, onverminderd het feit dat de huurprijs verschuldigd blijft tot de goederen terug in het magazijn van Gebo-renting zijn. Elke begonnen huurperiode geldt als een volledige huurperiode.


LEVERINGSTERMIJNEN

Gebo-renting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor niet juist of te laat leveren van de goederen. De leveringstermijnen worden gegeven ter informatie en geven nooit recht op verwijlintresten of schadevergoeding, noch tot annulering van de bestelling.

 

BIJ AFHAAL FEESTMATERIALEN:


- De betaling moet in orde zijn, anders worden er geen materialen mee gegeven.

- Vergeet uw identiteitskaart niet. We hebben deze nodig om te verifiëren in ons verhuursysteem.

- Ook indien u zelf de goederen niet komt ophalen dient u de naam van de persoon door te geven welke zich hier aanbiedt met zijn of haar paspoort.

- Afhaling gebeuren in gesloten transport ( dus geen open aanhangwagen ).

  M.u.v. plankenvloer of cassettevloer. Ook koelkasten en vouwtenten zijn mogelijk maar let er op dat deze altijd   rechtstaand vervoert moeten worden.

- Pagodetenten en starshade tenten kunnen niet afgehaald worden.

- Ook sommige artikelen zijn niet mogelijk om zelf af te halen wegens te grote kans op beschadigingen: fermette tafels, flow tafels ...

- Zorg voor voldoende groot transport.

- Neem voldoende beschermdekens en bindmateriaal mee. 

- Voor feestartikelen bent u zelf verantwoordelijk voor het goed laden en lossen van de artikelen. Zorg dus best voor aangepast transport, de nodige voorzieningen en hulp. Glaswerk en porselein mag nooit vervoerd worden in een aanhangwagen. De kans op breuk is dan relatief groot. 

- U dient de gehuurde materialen in goede staat en degelijk ingepakt terug te bezorgen op het afgesproken tijdstip. 

- Indien er schade is toegebracht aan de materialen bent u hiervoor verantwoordelijk en zijn de herstelkosten voor uw rekening. 

- Indien er artikelen ontbreken of ze zijn onherstelbaar, worden hiervoor kosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn contant onmiddellijk betaalbaar bij terug bezorging of via factuur. 

- Springkastelen en opblaasbare spelen mogen niet op kiezels geplaatst worden.

- Springkastelen mogen niet verplaatst worden en dienen de hele verhuurperiode op 1 plaats te blijven staan.

- U dient de springkastelen en/of tenten degelijk te verankeren. U krijgt hiervoor de nodige materialen mee. 

- porselein en glaswerk moet niet afgewassen worden. Wel vragen we u om drank- en etensresten te verwijderen.

- Indien er door omstandigheden extra poetswerk aan te pas moet komen, zal deze kost doorgerekend worden aan de klant. 


 

 

LEVERING/OPHALING FEESTMATERIALEN:

- Zorg dat u of iemand van de organisatie aanwezig is op het afgesproken leveruur zodat we onmiddellijk de opdracht kunnen uitvoeren. 

- Zorg voor een voldoende grote doorgang. Een gemiddelde transportkar heeft een breedte van ongeveer 80cm.

- indien de los- laadplaats verder weg ligt dan 50m van de plaats van opstelling dient de huurder hulp te voorzien van minimaal 1 persoon. Leveringen geschieden steeds op het gelijkvloers.

- Indien wij meer dan 1 x moeten rijden om alles te leveren en op te halen zal hier een extra transportkost worden aangerekend.

- Bij grote bestellingen worden de tafels en stoelen in transportkarren geleverd. Deze karren blijven ter plaatse. U dient er zorg voor te dragen dat de goederen terug op een ordelijke wijze in deze karren geplaatst worden voor ophaling. Indien ze niet op karren worden geleverd dienen de artikelen gestapeld klaar te staan op het afgesproken tijdstip zodat ze door de chauffeur makkelijk geladen kunnen worden. 

- Pagode en starshade tenten worden telkens door ons geleverd, geplaatst en opgehaald.

- Springkastelen mogen niet verplaatst worden en dienen de hele verhuurperiode op 1 plaats te blijven staan.

- Porselein en glaswerk wordt in bakken geleverd. Gelieve dit op deze manier terug klaar te zetten voor de chauffeur.

- Indien er materialen niet zijn klaar gezet of na telling aan ons magazijn ontbreken dient de klant deze zelf terug te brengen binnen de 7 dagen.

- Indien we de goederen nog moeten verzamelen worden hiervoor extra kosten aangerekend.

- Porselein en glaswerk moet niet afgewassen worden. Wel vragen we u om drank- en etensresten te verwijderen.

- De aantallen worden aan ons magazijn geteld na ophaling. Indien de klant wenst dat alles geteld word bij de ophaling zelf, moet dit op voorhand via mail bevestigd worden. Zoniet stemt de klant toe met onze eerlijkheid van telling

- Indien er schade is toegebracht aan de artikelen bent u hiervoor verantwoordelijk en zijn de herstelkosten voor uw rekening. 

- Indien er zaken gebroken zijn worden deze bij ophaling aangerekend of via factuur. 

- Indien er artikelen ontbreken worden hiervoor kosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn betaalbaar via factuur. Indien binnen de week de artikelen worden geretourneerd op ons adres, ontvangt u het betaalde bedrag terug.

- Voor leveringen of ophalingen die op zaterdag avond, zondag of op een feestdag moet gebeuren, zal er een supplement worden aangerekend.


TERUGBRENGEN FEESTMATERIAAL:

- Bij het zelf terugbrengen word dit niet onmiddellijk geteld of allemaal nagekeken. Dit gebeurd later bij de afwas of het poetsen. De verhuurder stemt toe dat dit nazicht eerlijk en correct gebeurd en de tekorten vergoed zullen worden.

Als er onderdelen ontbreken kan het gehele toestel worden aangerekend.

- Indien er artikelen ontbreken worden hiervoor kosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn betaalbaar via factuur. Indien binnen de week de artikelen worden geretourneerd op ons adres, ontvangt u het betaalde bedrag terug.

- Indien de klant wenst dat de aantallen of beschadigingen in zijn bijzijn worden gecontroleerd, moet dit op voorhand via mail of bij opmerkingen bij reservatie vermeld worden. 

BETALINGEN:

- U kan uw bestelling onmiddellijk online betalen bij reservatie.  Dit kan middels Bancontact. 

- Indien uw bestelling lang op voorhand reserveerd kan u kiezen voor betaling op factuur. Dit factuur zal ongeveer 2 weken op voorhand gemaild worden en dient binnen de 7 dagen betaald te worden.

- Indien de betaling niet in orde is worden er ook geen materialen mee gegeven.

- Er is ook de mogelijkheid om cash te betalen. Dit gebeurd dan bij de afhaling of bij de levering. Indien de huurder geen cash geld bij heeft bij afhaling of levering zal deze geen goederen ontvangen.

- Indien er betalingen niet gebeuren sturen wij éénmalig een kosteloze herinnering. Bij de 2de herinnering komen hier administratiekosten bij van 7,5€ excl.

- Bij laattijdige betaling kan de onderneming een schadevergoeding vragen voor de kosten om de schuld te innen.

  Hiervoor heeft de wetgever maximale bedragen vastgelegd:

- Na verzending van de eerst betalingsherinnering is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope de wettelijke rentevoer voor betalingsachterstand bij handelstransactie, zie artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. De interesten worden berekend op de nog te betalen som.

- Klachten dienen aangetekend of per mail te gebeuren binnen de 5 dagen, zoniet word geacht dat alle leveringen en diensten correct zijn uitgevoerd.

- Bij beschadigingen kan de nieuwprijs aangerekend worden.


 

WIJZIGINGEN BESTELLING:

- Wijzigingen kunnen niet online gebeuren, hiervoor mag u ons contacteren op het nummer 0479/74.43.73 of mailen naar info@gebo-renting.be

- De juiste aantallen hebben wij nodig 1 maand op voorhand.

- Als er later dan 1 maand op voorhand materialen weg vallen, dan worden hier de annulatie voorwaarden op toegepast.


 

ANNULATIES:

- Annulaties tussen de 4 weken en 3 weken voor uw huurdatum: 10% van het de totale huurwaarde van de materialen wordt in rekening gebracht in functie van de reserveringskosten.

- Annulaties tussen de 2 weken en 3 weken voor uw huurdatum: 30% van de totale huurwaarde van de materialen wordt in rekening gebracht in functie van de reserveringskosten

- Annulaties tussen de 2 weken en 1 week voor uw huurdatum: 50% van de totale huurwaarde van de materialen wordt in rekening gebracht in functie van de reserveringskosten.

- Annulaties vanaf 1 week voor uw huurdatum: 100% van de totale huurwaarde van de materialen wordt in rekening gebracht.

- Indien deze betalingen niet gebeuren en wij verdere stappen moeten ondernemen worden al deze kosten ook doorgerekend aan de klant.

- U kan steeds (maar wel ten laatste 48u voor uw huurdatum) kosteloos uw reservatie verzetten naar een andere huurdatum. 


RISICO – VERZEKERING:

De klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van de gehuurde goederen. Hij zal dit dan ook binnen de 24 uur aan Gebo-renting meedelen en verbindt zich ertoe Gebo-renting te vergoeden tegen nieuwwaarde. Gebo-renting raadt de klant steeds aan een verzekering af te sluiten tegen dit soort risico’s. indien de klant niet (tijdig) aan deze verwittigingsplicht voldoet en dit zou leiden tot verlies van aanspraken op een verzekeringsuitkering of van de mogelijkheid om een derde aansprakelijk te stellen of op enige andere wijze Gebo-renting zou schaden, is de klant voor deze schade aansprakelijk. De klant dient de goederen te verpakken en te laden overeenkomstig de aard van de goederen en het transport. Laden en lossen valt onder de aansprakelijkheid van de klant. Gebo-renting is niet aansprakelijk voor schade geleden door de klant die ontstaan is door of in verband met het gehuurde goed. De klant zal Gebo-renting te allen tijde vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade in verband met het gehuurde goed.GEBRUIK:

De klant erkent dat Gebo-renting hem voldoende heeft ingelicht omtrent de te nemen veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van het verhuurde goed. De klant zal het goed als een goed huisvader gebruiken en volgens de gegeven richtlijnen. Wanneer herstelwerkzaamheden ten gevolge van een normale slijtage noodzakelijk worden, dient de klant daarvan onmiddellijk kennis te geven aan Gebo-renting. De klant mag noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks het gehuurde of het verkochte maar nog niet volledig betaalde materiaal vervreemden, in pand geven, uitlenen, onderverhuren, door derden laten gebruiken of zijn huurrechten geheel of ten dele overdragen, noch mag hij het bij de verkoop of de overdracht van een handelszaak betrekken. Tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming mag het gehuurde materiaal niet buiten het Belgisch grondgebied gebracht worden.TERUGGAVE:

Het materiaal dient op de afgesproken datum te worden terugbezorgd in dezelfde staat als het werd afgeleverd bij aanvang van de huur. indien de goederen niet werden gesorteerd of gereinigd, worden er extra kosten of reinigingskosten aangerekend.

Borden, glazen en bestek dienen niet afgewassen te zijn. 

Bij extra vervuiling door kaarsvet, schrift op service zal er een extra reinigingskost worden aangerekend. ( 15€ excl. / bak )

Elk gehuurd goed dat niet wordt teruggegeven, zal gefactureerd worden aan zijn nieuwprijs. De klant heeft het recht om bij de in ontvangst name van de goederen aanwezig te zijn teneinde deze na te tellen, evenals bij het nazicht van de teruggebrachte goederen teneinde de vaststellingen te verifiëren.

Indien het transport door Gebo-renting of derden gebeurt, dan wordt het nazicht gedaan bij aankomst van het transport bij Gebo-renting. De klant neemt hiertoe zelf het initiatief en dient zelf zijn schikkingen te treffen met het oog op het nazicht. Zijn eventuele afwezigheid impliceert dat hij afstand doet van zijn recht; in dat geval zal de telling en de eventuele vaststelling van tekorten en/of schade door Gebo-renting  bindend zijn.

 


 


EIGENDOm:

Gebo-renting behoudt te allen tijde het eigendomsrecht van de goederen, ook bij faillissement van de klant, zodat noch de klant, noch derden eigenaar kunnen worden, uitgezonderd wanneer er door Gebo-renting een verkoopfactuur wordt opgemaakt en deze factuur volledig werd betaald en Gebo-renting heeft het recht op het materiaal een vermelding aan te brengen die duidelijk de identiteit van de eigenaar aanduidt. indien Gebo-renting op welk ogenblik ook haar handelszaak in pand zou geven, aanvaardt de klant het gehuurde materiaal onder zich te houden als derde-bewaarder. De klant zal de eigenaar van het gebouw of gebouwencomplex waar het gehuurde materiaal zich bevindt, ervan op de hoogte brengen dat het materiaal eigendom is van Gebo-renting en dus geen deel kan uitmaken van het in artikel 20,1° Hypotheekwet bedoelde voorrecht. De kennisgeving moet op dezelfde wijze worden gedaan aan elke hypothecaire of pandhoudende schuldeiser. De klant zal Gebo-renting onmiddellijk op de hoogte brengen van iedere vordering die het materiaal als voor- werp heeft, ingeleid door derden d.m.v. zelfs bewarend beslag, hetzij anderszins. Tevens zal hij de instrumenterende gerechtsdeurwaarder of andere derden in kennis stellen van de onderhavige overeenkomst en alle elementen die het gehuurde goed identificeren.


EXONERATIE:

Gebo-renting zal niet instaan voor schade of enig ander gevolg van gebreken in het gehuurde goed. Gebo-renting draagt aan de klant, die dit aanvaardt, alle rechten en vorderingen over die Gebo-renting zou kunnen laten gelden wegens of met betrekking tot het materiaal overeenkomstig de voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst tussen de derde en Gebo-renting aldus beschikt de klant over een rechtstreekse vordering tegenover de derde en is hij als enige verantwoordelijk voor de vervulling van de formaliteiten die deze overdracht tegenwerpelijk maken aan derden.


ONTBINDING:

Gebo-renting behoudt zich het recht voor om bij ernstige tekortkoming de huurovereenkomst te ontbinden, zonder gerechtelijke tussenkomst en de goederen terug te halen waar deze zich ook mogen bevinden. ingeval van ontbinding van de huurovereenkomst ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant, zoals verkeerd gebruik, verplaatsing naar het buitenland, niet betaling van de verschuldigde huur of waarborg, afstand aan derden, enz., is de huurder tenminste verplicht de overeengekomen huursom te betalen voor de overeengekomen huurtijd of de opgegeven vermoedelijke huurtijd, vermeerderd met een forfaitaire schadeloosstelling gelijk aan de huur van één maand, onverminderd het recht van Gebo-renting om hogere schade te bewijzen en zijn alle vorderingen opeisbaar. Bij insolventie van de klant zullen alle bestaande wederzijdse vorderingen en schulden die al dan niet reeds opeisbaar zijn, automatisch en van rechtswege worden gecompenseerd. Gebo-renting behoudt zich het recht ten aller tijden de huurovereenkomst zelf te ontbinden.


GESCHILLEN:

Onderhavige overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie, de geldigheid of de uitvoering van onderhavige overeenkomst valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Gebo-renting, zijnde Antwerpen en vredegerecht Westerlo of van het arrondissement Turnhout naar keuze van Gebo-renting, zonder afbreuk te doen aan het recht van de klant, wanneer het een consument betreft, om Gebo-renting te dagvaarden voor de hoven en rechtbanken van het arrondissement van zijn woonplaats.